Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 99/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2808/TB-PTPL ngày 18/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Con lăn dẫn hướng lệch tâm, bằng thép, của máy hàn lon CANMA, loại 006558 Idler Excentric ceramic bearing (X1/X6) Dia:40mm (mục 3 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH Kian Joo Can (Việt Nam). Địa chỉ: 17 Đại lộ Độc Lập, KCN VSIP, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Mã số thuế: 3700404116.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054503326/A12 ngày 08/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Con lăn đệm, dẫn hướng dây đồng điều chỉnh lệch tâm, phần bên ngoài làm bằng thép, trên bề mặt vành ngoài có rãnh để dẫn hướng dây đồng, phần lớp trong bằng ceramic làm gối đỡ (mục đích dùng cách điện, có độ cứng cao và chịu mài mòn đối với tốc độ quay lớn), kích cỡ: f49 mm, bộ phận của máy hàn lon (canmaking machinery) Type: CM 16-S & CM X1/X6, hoạt động hàn theo nguyên lý điện trở. Tên thương mại: Idler wheel Excentric. Dia: 40. Ceramic Bearing only X1/X6. CM No.006558.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Con lăn đệm, dẫn hướng dây đồng điều chỉnh lệch tâm, phần bên ngoài làm bằng thép, trên bề mặt vành ngoài có rãnh để dẫn hướng dây đồng, phần lớp trong bằng ceramic làm gối đỡ (mục đích dùng cách điện, có độ cứng cao và chịu mài mòn đối với tốc độ quay lớn), kích cỡ: f49 mm, bộ phận của máy hàn lon (canmaking machinery) Type: CM 16-S & CM X1/X6, hoạt động hàn theo nguyên lý điện trở. Tên thương mại: Idler wheel Excentric. Dia: 40. Ceramic Bearing only X1/X6. CM No.006558.

thuộc nhóm 85.15 “Máy và dụng cụ hàn các loại dùng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện), dùng chùm tia laser hoặc chùm tia sáng khác, chùm phô-tông, siêu âm, chùm electron, xung từ hoặc hồ quang, có hoặc không có khả năng cắt; máy; dụng cụ dùng điện để xì nóng kim loại hoặc gốm kim loại”, phân nhóm 8515.90 - Bộ phận, mã số 8515.90.90 - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN VN - Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Công ty TNHH Kian Joo Can (Việt Nam) (17 Đại lộ Độc Lập, KCN VSIP, TX. Thuận An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái