Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8853/TB-SXD-VLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/V TẠM HOÃN KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 THEO KẾ HOẠCH SỐ 8101/KH-SXD-VLXD NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2020

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng và vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 8101/KH-SXD-VLXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 về kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 nhằm đánh giá tính đúng đắn trong việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động thử nghiệm VLXD của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; đánh giá thực trạng tình hình thử nghiệm VLXD; tăng cường công tác quản lý về chất lượng VLXD thông qua công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; ghi nhận các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về thử nghiệm VLXD. Từ đó, đề ra giải pháp để nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về VLXD trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn các phòng thí nghiệm đủ năng lực phát triển thành các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD.

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30 tháng 7 năm 2020 về tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm đảo bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; Sở Xây dựng thông báo hoãn kiểm tra theo Kế hoạch số 8101/KH-SXD-VLXD và cuộc họp triển khai Kế hoạch theo Giấy mời số 718/GM-SXD-VP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Sở Xây dựng. Trên cơ sở tình hình thực tế về diễn biến dịch bệnh COVID-19, Sở Xây dựng sẽ có thông báo mới đến các đơn vị về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- UBND các quận có đối tượng kiểm tra;
- Chi cục TCĐLCL thuộc Sở KHCN;
- Các PTN thuộc đối tượng kiểm tra;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Thành viên ĐKT;
- TTS; VPS;
- Lưu: VT, P.VLXD/NTD-Tâm.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Trần Kiên