Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7019/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 3552/TB-KĐ2 ngày 30/11/2017, công văn số 392/KĐHQ-KĐ ngày 19/10/2018 của Cục Kiểm định Hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thực phẩm chức năng: Đường ăn kiêng Sussina Powder Box 100 sach dạng bột, 1g/túi, 100 túi/hộp giấy, 100g/hộp, 15 hộp/thùng, T/p: chất tạo ngọt INS945, INS925iv, chất chống đông (PCE là túi) (mục 2 Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH V.I.P Việt Nam; địa chỉ: số 127 Nguyễn Giản Thanh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng; MST: 0401511280.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10148029070/A11 ngày 28/6/2017 đăng ký tại Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm có thành phần chính gồm: maltodextrin, saccharin, natri cyclamate,..dạng bột đóng gói (1g/túi; 100 túi/hộp) dùng làm chất tạo ngọt trong chế biến thực phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có thành phần chính gồm: maltodextrin, saccharin, natri cyclamate,..dạng bột đóng gói (1g/túi; 100 túi/hộp) dùng làm chất tạo ngọt trong chế biến thực phẩm.

thuộc nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác” mã số 2106.90.91 “- - - Hỗn hợp khác của hóa chất với thực phẩm hoặc các chất khác có giá trị dinh dưỡng, dùng để chế biến thực phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH V.I.P Việt Nam (đ/c: số 127 Nguyễn Giản Thanh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái