Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6942/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định -chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo số 2241/TB-KĐ2 ngày 02/11/2018 (thay thế các Thông báo số 2187/TB-KĐ2 ngày 24/10/2018 và số 3790/TB-KD2 ngày 27/12/2017) và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Siro hoa quả (việt quất) 1.25kgx6, dạng cô đặc, nhà sản xuất BLACK MALU LTD.,CO, hàng mới 100% (mục 9 Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao; địa chỉ: 45H Lê Đại Hành, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; MST: 0201188496.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10156217924/A11 ngày 17/8/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV 3 - Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Xi rô đường đã thêm hương liệu, nước ép quả và phụ gia, đóng gói 1,25 kg/chai. Có thdùng ngay hoặc pha thêm với nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Xi rô đường đã thêm, hương liệu, nước ép quả va phụ gia, đóng gói 1,25 kg/chai. Có thể dùng ngay hoặc pha thêm với nước.

thuộc nhóm 21.06Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác ”, mã số 2106.90.20 “- - Xirô đã pha màu hoặc hương liệu” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV 3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi Cục trực thuc (để t/hiện);
- Công ty cổ phần kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao (đ/c: 45H Lê Đại Hành, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguy
ễn Dương Thái