Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6766/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo 723/TB-KĐ4 ngày 05/7/2018 của Chi cục Kiểm định Hải quan 4 và đề nghị của Cục truởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép mạ màu dạng tm - VCM(VINYL COATED MATERIAL)STEEL SHEET (DC01-00053T/ DOI INOX) 0.8 MM x 651 MM x 765 MM (Miễn thuế TV theo CV số: 478/GSQL-GQ1 Ngày 12/02/2018) (mục 02 PLTK)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công Ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam

Địa chỉ: Lô 202, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai. MST: 3600819692.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10187266483/A12 ngày 23/02/2018 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa- Cục HQ tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C~0,002% tính theo trọng lượng), dày 0,8mm, rộng trên 600mm, một mặt được sơn, một mặt được phủ plastic

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C~0,002% tính theo trọng lượng), dày 0,8mm, rộng trên 600mm, một mặt được sơn, một mặt được phủ plastic

thuộc Nhóm 72.10Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng”, phân nhóm 7210.70 “- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic ”, phân nhóm “- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm”, mã số 7210.70.19- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa- Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công Ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam (Đ/c Lô 202, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phBiên Hoà, Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái