Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6410/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại thông báo số 26/TB-KĐ1 ngày 12/01/2018, thông báo đính chính số 113/TB-KĐ1 ngày 07/03/2018, công văn số 1984/KĐHQ-KĐ ngày 03/10/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 8: Đá florit thô, màu trắng, chưa qua gia công cắt gọt, do Trung quốc sản xuất, mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Đá quý Việt Nam; Mã số thuế: 0106499075; Địa chỉ: Tổ dân phố Chợ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10166494650/A12 ngày 20/10/2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội - Cục Hải quan TP Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đá thạch anh thiên nhiên, không thuộc đá quý, đá bán quý, dạng cục và có các cạnh sắc không đều, màu trắng, chưa được gia công.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đá thạch anh thiên nhiên, không thuộc đá quý, đá bán quý, dạng cục và có các cạnh sắc không đều, màu trắng, chưa được gia công.

thuộc nhóm 25.06 “Thạch anh (trừ cát tự nhiên); quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ được cắt, bằng cưa hoặc cách khác, tnh khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)”, mã số 2506.10.00 “- Thạch anh”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bắc Hà Nội (Cục HQ TP Hà Nội);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Cty Cổ phần Đá quý Việt Nam (Đ/c: Tổ dân phố Chợ, Phường Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, VN);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Đ.Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái