Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 464/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Đà Nẵng tại thông báo số 625/TB-PTPL ngày 28/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dẫn xuất benzen mạch thẳng của axit sunphonic- LINEAR ALKYL BENZEN SULFONIC ACID(LAS)(CÔNG THỨC HÓA HỌC: CnH2n+1;C6H4SO3H)-kèm theo GXN KBHC số 21821/GXN-VPHCM ngày 23/09/2015).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Tayca (Việt Nam);

Địa chỉ: KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai;

MST: 3603150681.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10056512341/A12 ngày 24/09/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ Long Thành (Cục HQ tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chất hoạt động bề mặt anion có thành phần là hỗn hợp alkylbenzene mạch thẳng đã sulphonat hóa, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất hoạt động bề mặt anion có thành phần là hỗn hợp alkylbenzene mạch thẳng đã sulphonat hóa, dạng lỏng.

thuộc nhóm 34.02 “Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01.” phân nhóm “- Các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ:”;  phân nhóm 3402.11 “- - Dạng anion”;  mã số 3402.11.40 “- - - Alkylbenzene đã sulphonat hóa” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Thành (Cục HQ tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Tayca (Việt Nam) - KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 464/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dẫn xuất benzen mạch thẳng của axit sunphonic do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 464/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 18/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản