Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG TẠI HÀ NỘI

Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã làm việc với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ; Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ; Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương trình bày báo cáo, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kết luận như sau:

1. Trong năm 2019 Ban Tiếp công dân Trung ương và cán bộ, công chức các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và các địa phương thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn, thư, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở thủ đô Hà Nội. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử các Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho các công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, phổ biến quyền và nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng Nhà nước cho công dân. Thông qua việc tiếp công dân và xử lý đơn thư, Ban Tiếp công dân Trung ương đã giúp Tổng thanh tra Chính phủ tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm tra, giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những kết quả và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt qua khó khăn, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở và các Luật sư trực tiếp tư vấn pháp luật tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

2. Năm 2020, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nước ta thực hiện trách nhiệm Chủ tịch ASEAN. Để làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Thanh tra Chính phủ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và các cơ quan trực tiếp tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức chu đáo việc tiếp công dân theo đúng quy định, chủ động xử lý các tình huống phức tạp phát sinh, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 115/TTg-V.I ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thông qua việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp với Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý đơn, thư của công dân, tổ chức gửi đến các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết cơ bản, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Chỉ đạo Ban Tiếp công dân Trung ương thông qua việc tiếp công dân, nắm chắc tình hình, đề xuất Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đến các cơ quan Trung ương.

b) Bộ Công an:

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn Trụ sở Tiếp công dân và cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân; phối hợp Công an các địa phương xử lý nghiêm những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an ninh, xúc phạm, chống người thi hành công vụ.

- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng của Trung ương và các địa phương xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối Trụ sở các cơ quan Trung ương và các sự kiện chính trị quan trọng.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tăng cường đối thoại tại nơi xảy ra vụ việc. Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người, kéo dài ở các cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan chức năng của Trung ương trao đổi thông tin, tình hình giải quyết vụ việc, tổ chức tiếp công dân, vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về địa phương giải quyết, không để công dân lưu trú dài ngày ở Hà Nội gây phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

d) Đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền, vận động, giải thích pháp luật cho nhân dân; tiếp tục cử Luật sư đến tư vấn pháp luật miễn phí cho công dân khi đến khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- VPTW, VPQH, VPCTN;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động,Thương binh và Xã hội;
- Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công an Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, VT(3)TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng