Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/TB-TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao. Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, trong đó Việt Nam là nước có nguy cơ rất cao bùng phát dịch lớn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Tổng cục Thuế đề nghị các Vụ/đơn vị, các Cục Thuế và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan thuế các cấp:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 và của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020.

- Nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm và tính nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Chủ động tham gia, thực hiện và phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng

- Việc phòng, chống dịch bệnh là điều quan trọng nhất, sức khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu, toàn thể công chức, nhân viên, người lao động cơ quan thuế các cấp cần có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện và hợp tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đưa ra để chống lại sự lây lan của vi rút Corona, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra

- Chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền trong phòng, chống dịch bệnh. Khuyến khích việc phun thuốc khử trùng ngăn ngừa dịch bệnh trong phạm vi toàn bộ khuôn viên trụ sở làm việc của Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế

- Nêu cao ý thức phòng bệnh. Nếu có các dấu hiệu lâm sàng như sốt, ho, viêm họng... thì báo cáo Thủ trưởng đơn vị và không được tới cơ quan, không tham gia các hoạt động, chủ động đến cơ sở y tế khám chuẩn đoán bệnh kịp thời

- Tạm thời thay đổi ứng xử trong giao tiếp hàng ngày; không bắt tay, giảm thiểu hội họp; không tụ tập đông người; mang khẩu trang cả trong khi làm việc và di chuyển ra nơi công cộng

- Trang bị đầy đủ khẩu trang, cồn rửa tay nơi công cộng tại trụ sở làm việc; đặc biệt là các bộ phận, nơi cán bộ thuế thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người nộp thuế

- Nghiêm cấm việc che dấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.

Tổng cục Thuế thông báo đến các Vụ/đơn vị, các Cục Thuế và toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo TCT (để b/c);
- Các Vụ /đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Đại diện VP.TCT tại TPHCM;
- Các Cục Thuế tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Quách Hào Hiệp