Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3995/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CUỘC HỌP VỀ NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢNG CÁO

Ngày 14 tháng 6 năm 2021 Văn phòng Chính phủ đã họp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quảng cáo. Trên cơ sở ý kiến gợi ý thảo luận của Văn phòng Chính phủ về các nội dung còn có ý kiến khác nhau, đại diện các Bộ tham dự cuộc họp đã thống nhất như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu, giải trình thêm về 04 nội dung đã trao đổi cụ thể tại cuộc họp liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quảng cáo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đBộ Thông tin và Truyền thông biết, chủ động phối hợp để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đ b/c);
- Các Bộ: TTTT, VHTTDL, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Vụ: PL, Cục KSTT;
- Lưu: VT, KGVX(3).BH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Chu Đức Nhuận