Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2250/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT QUẢNG CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn hóa, Thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở của năm 2021 và năm 2022.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, VHCS (02), HH.120.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT QUẢNG CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
(Kèm theo Quyết định số 2250/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, xác định kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong quy định của Luật và trong việc tổ chức thi hành.

b) Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết với Hiến pháp 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

c) Đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập để hoàn thiện pháp luật về quảng cáo.

d) Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật Quảng cáo và văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quảng cáo.

2. Yêu cầu

a) Việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan và toàn diện, đúng nội dung, mục đích trên phạm vi toàn quốc, triển khai đến từng Bộ, ngành và các địa phương; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

b) Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế; dựa trên kết quả đánh giá, tổng kết của Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, đồng thời tham khảo ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp.

c) Xác định đầy đủ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

- Tổng kết toàn diện thực tiễn thi hành các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022.

- Số liệu phục vụ tổng kết thi hành Luật Quảng cáo tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến thời điểm báo cáo.

2. Nội dung tổng kết

Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

a) Kết quả thực hiện

- Tình hình triển khai thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết (công tác chỉ đạo, điều hành); xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật của các Bộ, ngành, địa phương;

- Công tác phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo;

- Công tác thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

- Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo đối với các loại hình, phương tiện quảng cáo;

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm;

- Công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo.

b) Đánh giá, tổng kết

- Sự phù hợp và những nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết với các Luật chuyên ngành có liên quan;

- Đánh giá những kết quả đạt được của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, thực tiễn thi hành trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về quảng cáo;

- Hạn chế, bất cập trong quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, công tác tổ chức thực hiện; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập.

c) Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Quảng cáo và các pháp luật khác có liên quan.

d) Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Quảng cáo.

3. Hình thức tổng kết

a) Hình thức

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết.

- Tổ chức khảo sát tình hình thi hành pháp luật về Quảng cáo.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện Phim Phóng sự; Triển lãm ảnh quá trình triển khai, thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

b) Căn cứ vào điều kiện thực tế, các Bộ, ngành, địa phương chủ động tổng kết bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.

c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết trên phạm vi toàn quốc.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Năm 2021

a) Đề nghị Bộ, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Quảng cáo.

Thời gian thực hiện: từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2021.

b) Rà soát hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quảng cáo. Sưu tầm, dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản pháp luật tiếng nước ngoài liên quan đến hoạt động quảng cáo sang tiếng Việt

Thời gian thực hiện: từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021.

c) Xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

Thời gian thực hiện: từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021.

2. Năm 2022

a) Thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật; tổ chức làm việc với Bộ, ngành và một số địa phương về việc tổng kết thi hành Luật quảng cáo.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 đến tháng 4 tháng 2022.

b) Xây dựng báo cáo chuyên đề, tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát, làm việc tại các Bộ, ngành, địa phương; xây dựng Phim Phóng sự tổng kết; chuẩn bị tư liệu Triển lãm ảnh quá trình triển khai, thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

Thời gian thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022.

c) Tổ chức Hội nghị Tổng kết.

Thời gian thực hiện: tháng 8 năm 2022.

d) Hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành Luật.

Thời gian thực hiện: tháng 8 năm 2022.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bảo đảm từ ngân sách theo quy định hiện hành.

2. Kinh phí tổ chức thực hiện tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021 và 2022.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Cục Văn hóa cơ sở:

- Giao Cục Văn hóa cơ sở là cơ quan chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết; thường xuyên báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện;

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ trong công tác hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

- Xây dựng Báo cáo tổng hợp tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về quảng cáo; tổ chức làm việc với Bộ, ngành và một số địa phương về việc tổng kết thi hành Luật Quảng cáo.

- Tổ chức sưu tầm, dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản pháp luật tiếng nước ngoài liên quan đến hoạt động quảng cáo sang tiếng Việt.

- Tổ chức triển lãm ảnh và xây dựng Phim Phóng sự quá trình triển khai, thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

- Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết trên phạm vi toàn quốc.

b) Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở trong công tác rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết.

c) Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở trong công tác truyền thông, tổ chức Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

d) Vụ Thi đua khen thưởng có trách nhiệm phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở thực hiện các thủ tục khen thưởng theo quy định.

đ) Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm tham mưu về nguồn kinh phí và thẩm định dự toán tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

e) Giao Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở xây dựng Phim Phóng sự quá trình triển khai, thi hành Luật Quảng cáo.

g) Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ khác có liên quan trong chức năng của mình phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

2. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan báo cáo tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết trong phạm vi ngành, lĩnh vực Bộ, ngành quản lý.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì tổng kết thi hành Luật Quảng cáo trên địa bàn với hình thức phù hợp; hướng dẫn các Sở, ngành có liên quan tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết; xây dựng Báo cáo tổng kết gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết tại địa phương.

(Tùy theo tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động tại Kế hoạch này cho phù hợp nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT QUẢNG CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
(Kèm theo Quyết định số 2250/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Năm 2021

1

Xây dựng Kế hoạch tổng kết; đề cương báo cáo tổng kết cho Bộ, ngành, địa phương

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ

Tháng 7- 8

2

Rà soát hệ thống văn bản pháp luật có liên quan; sưu tầm, dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản pháp luật tiếng nước ngoài

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế

Tháng 9-11

3

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo

Cục Văn hóa cơ sở

 

Tháng 8 - 9

Tổng hợp Báo cáo tổng kết

Tháng 10-12

Năm 2022

4

Khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Cục Văn hóa cơ sở

 

Tháng 1-4

5

Xây dựng báo cáo chuyên đề, tổng hợp báo cáo khảo sát

Cục Văn hóa cơ sở

 

Tháng 5-7

6

Xây dựng Phim phóng sự

Cục Văn hóa cơ sở

Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch

Tháng 5-7

7

Đề xuất khen thưởng tập thể cá nhân

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Thi đua, Khen thưởng

Tháng 6-7

8

Tổ chức Triển lãm ảnh

Cục Văn hóa cơ sở

 

Tháng 8

6

Tổ chức Hội nghị Tổng kết

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế

Tháng 8

7

Hoàn thiện báo cáo tổng kết

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế

Tháng 8