Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK Chi nhánh TP. Đà Nẵng gửi đối với hàng hóa nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 489/TB-PTPL ngày 29/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất hữu cơ EB Solvent (ethylene glycol monobutyl ether)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiên Nghĩa

Địa chỉ: 150 Bis Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0303603342

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10052615986/A11 ngày 24/8/2015 tại Chi cục Hải quan Long Thành- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Ethylene glycol monobutyl ether.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ethylene glycol monobutyl ether

thuộc nhóm 29.09 “Ete, rượu-ete, phenol-ete, phenol-rượu-ete, peroxit rượu, peroxit ete, peroxit xeton, (đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học), và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.”, phân nhóm “- Rượu ete và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:”, mã số 2909.43.00 “- - Ete monobutyl của etylen glycol hoặc của dietylen glycol” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Long Thành- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiên Nghĩa (150 Bis Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái