Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3235/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông Tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo số 634/TB-KĐ2 ngày 18/4/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy màu tráng 1 mặt dùng để khắc hình. Dạng cuộn, kích thước 2 x 65. Hàng mới 100%. (Mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghiệp Vinapioneer. Địa chỉ: Đường D4, Khu D, KCN Phố Nối A, Yên Mỹ, Hưng Yên. Mã số thuế: 0900222284

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10190532020/A12 ngày 22/03/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Hưng Yên (Cục Hải quan TP.Hải Phòng)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy, một mặt tráng phủ hợp chất có chứa chất màu và gelatin, không dính, không tạo vân, dạng cuộn, khổ lớn hơn 62 cm

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy, một mặt tráng phủ hợp chất có chứa chất màu và gelatin, không dính, không tạo vân, dạng cuộn, khổ lớn hơn 62 cm

thuộc nhóm 48.11 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã tráng, thấm tẩm, phủ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với kích thước bất kỳ, trừ các loại thuộc các nhóm 48.03, 48.09 hoặc 48.10”, phân nhóm 4811.90 “- Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác”, phân nhóm phân nhóm “-- Loại khác”. mã số 4811.90.99 --- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Hưng Yên (Cục Hải quan TP.Hải Phòng);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Công nghiệp Vinapioneer;
(Đường D4, Khu D, KCN Phố Nối A, Yên Mỹ, Hưng Yên)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái