Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3222/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục kiểm định hải quan 2 tại Thông báo số 459/TB-KĐ2 ngày 23/03/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nước uống giấm hồng vị mâm xôi,(Hongcho-Korean Black Rasberry) 500ml/chai, 15 chai/carton. Giấm quả mâm xôi 45.8% nước tinh khiết 19.2%...nsx: DAESANG CORPORATION-chi nhánh Osan (Mục 18)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mi Won Việt Nam

Địa chỉ: Sông Thao, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ

MST: 2600109933

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10163067984/A41 ngày 04/10/2017 đăng ký tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm đồ uống có thành phần chính từ nước ép quả cô đặc, giấm, đường, nước,... không có ga, không chứa cồn. Cách dùng: Pha với nước theo tỷ lệ 1 giấm: 3 nước hoặc sử dụng trực tiếp. Liều lượng 25ml/lần; 3 lần/ngày.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm đồ uống có thành phần chính từ nước ép quả cô đặc, giấm, đường, nước... không có ga, không chứa cồn. Cách dùng: Pha với nước theo tỷ lệ 1 giấm: 3 nước hoặc sử dụng trực tiếp. Liều lượng 25ml/lần; 3 lần/ngày.

thuộc nhóm 22.02 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09.”, phân nhóm 2202.90 “- Loại khác:”, mã số 2202.90.30 - - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục hải quan cảng Đình Vũ (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
- Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mi Won Việt Nam (Sông Thao, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-D.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái