Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3178/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo 629/TB-KĐ3 ngày 13/4/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sợi 100% lycra (LYCRA(R) FIBER ELASTANE : FIBER 44 DTEX 40 DEN TYPE 162L TU (600GR) MERGE 1S160). Hàng mới 100%. (Mục 1 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge - Bamboo - Địa chỉ: Lô H-2-CN, H-1B-CN, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. MST: 3700439983.

3. Tờ khai số: 10190183221/A12 ngày 15/3/2018 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sợi đơn từ filament polyurethane đàn hồi, không xoắn, không dún, màu trắng, độ mảnh sợi 45,3 decitex, chưa đóng gói bán lẻ.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sợi đơn từ filament polyurethane đàn hồi, không xoắn, không dún, màu trắng, độ mảnh sợi 45,3 decitex, chưa đóng gói bán lẻ.

thuộc nhóm 54.02 “Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex”, phân nhóm “- Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét”, phân nhóm 5402.44 “- - Từ nhựa đàn hồi”, mã số 5402.44.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge - Bamboo - Địa chỉ: Lô H-2-CN, H-1B-CN, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái