Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3141/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại Thông báo số 138/TB-KĐ1 ngày 22/03/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: LIF1#&Lithium Fluoride (CTHH: LIF) (mục 1 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ Phần Đất Hiếm Việt Nam;

Địa chỉ: Thôn Lão Cầu, Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam;

MST: 0700254440

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10183668995/E31 ngày 26/01/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Hà Nam - Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Liti florua, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Liti florua, dạng bột

thuộc nhóm 28.26 “Florua; florosilicat, floroaluminat và các loại muối flo phức khác”, phân nhóm “- Florua”, mã số 2826.19.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Hà Nam - Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty Cổ Phần Đất Hiếm Việt Nam (Thôn Lão Cầu, Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái