Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/TB-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chân thành cảm ơn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đồng hành, chung tay cùng địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang vào cuộc quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh, rất cần sự tiếp tục đồng hành, chung tay của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong thời gian đến. Thông tin tài trợ xin vui lòng liên hệ:

Cơ quan tiếp nhận: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam

1. Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản:

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Số tài khoản: 3713.0.1002234.00000

Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.

2. Tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật, tiền mặt:

Phòng Tài vụ - Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: số 14, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852553.

Bà Trần Thị Hà - Phó Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam: 0905.021.241

3. Mọi thông tin chi tiết về tiếp nhận ủng hộ xin liên hệ:

- Ông: Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0914.026.151.

- Bà: Lê Thị Như Thủy, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3852556 hoặc 0905.205.123. Địa chỉ email: thuymtqnam@gmail.com.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà hảo tâm;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT, KGVX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Văn Viên

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 307/TB-UBND năm 2020 về địa chỉ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành

  • Số hiệu: 307/TB-UBND
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 14/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
  • Người ký: Võ Văn Viên
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản