Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2873/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo 592/TB-KĐ3 ngày 12/04/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất phụ gia XR-2521 (TP gồm 1-methoxy-2-propanol, polyfunctional aziridine, 2-methoxypropanol). KBHC: HC2018007751 05/03/2018 (mục 01 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Prime Asia Việt Nam

Địa chỉ: Lô V2, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. MST: 3500554530.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10188780454/E21 ngày 06/03/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Phú Mỹ - Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chất tạo liên kết gồm hỗn hợp dẫn xuất của Aziridine, 1-methoxy-2-propanol, …, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất tạo liên kết gồm hỗn hợp dẫn xuất của Aziridine, 1-methoxy-2-propanol, …, dạng lỏng

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Loại khác”, mã số 3824.99.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Phú Mỹ - Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty Prime Asia Việt Nam (Địa chỉ: Lô V2, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- T.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 2873/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phụ gia XR-2521 do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 2873/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 23/05/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/05/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản