Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ TỈNH NINH THUẬN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2018-2023

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến để hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Chính phủ đã thảo luận thống nhất việc ban hành Nghị quyết thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023 (Nghị quyết) với các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, không trái với các quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 6 năm 2018, trong đó bổ sung một số nội dung sau:

a) Một số nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận: (i) Ngân sách trung ương bố trí 100% vốn đối ứng cho các dự án ODA; (ii) đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách giá điện năng lượng mặt trời đến hết năm 2020; (iii) đồng ý chủ trương bố trí vốn hỗ trợ 6 dự án quan trọng, cấp thiết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

b) Áp dụng tỷ lệ cho vay lại với mức 10% đối với một số dự án ODA quan trọng, cấp bách của Tỉnh thuộc các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn.

c) Đồng ý chủ trương sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách trung ương để bố trí cho Dự án quốc lộ 27 (đoạn 12 km), thanh toán vốn đầu tư của Dự án đường ven biển (225 tỷ đồng) và đầu tư Dự án liên thông giữa hồ chứa nước Tân Giang và hồ chứa nước sông Biêu khi có chủ trương sử dụng nguồn này.

d) Quy định thời gian cụ thể đối với nhiệm vụ giao cho các cơ quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ trưởng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ KHĐT, TC, GTVT, CT, KH&CN, GD&ĐT, NN&PTNT, LĐTB&XH, VHTT&DL, TP;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ:  CN, NN, KGVX, QHĐP, PL, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu VT, KTTH(3)B.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp