Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẨP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2677/TB-PTPL ngày 04/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: SSA (Sodium sulfite) (mục 18 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất VIMIN.

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

MST: 1100102945.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10060800165/A12 ngày 28/10/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Bến Lức (Cục Hải quan tỉnh Long An).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Natri sulphit.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Natri sulphit

thuộc nhóm 28.32 “Sulphit; thiosulphat., mã số 2832.10.00 “- Natri sulphit” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Bến Lức - Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất VIMIN (Đ/c: p 1, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái