Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

BỔ SUNG DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU QUÝ II/2021

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu của quý II/2021 ban hành kèm theo Thông báo số 441/TB- BHXH ngày 26/02/2021 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

Địa chỉ

Đăng ký KCB ban đầu

Ghi chú

Bệnh viện đa khoa Tam Anh Thành phố Hồ Chí Minh

79669

2 B Phổ Quang P2 Quận Tân Bình

- Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ 30 đến 20 giờ

Chủ Nhật: 7 giờ đến 16 giờ 30

Trung tâm Y tế quận Thủ Đức

79627

02 Nguyễn Văn Lịch, P. Linh Tây, thành phố Thủ Đức

Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

Khám chữa bệnh giờ hành chánh

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở Y tế, Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
- Các Đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB, Đại lý thu BHYT, Trường học; (để áp dụng);
- Đối tượng tham gia BHYT; (để áp dụng)
- Giám đốc (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP;
- Văn phòng;(để thực hiện)
- Các phòng nghiệp vụ (để thực hiện)
- BHXH các quận, huyện
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GĐ2 (BT).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hằng