Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/TB-TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19,

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông báo số 275/TB-BTC ngày 31/3/2020,

Tiếp theo Thông báo số 155/TB-TCT ngày 31/3/2020, Tổng cục Thuế đề nghị các Vụ, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện ngay các công việc như sau:

- Chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cách ly 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

- Yêu cầu mọi người ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

- Yêu cầu mọi người tự giác chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng.

- Lãnh đạo Vụ, đơn vị có trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại Vụ, đơn vị để bảo đảm sức khỏe, an toàn cho tất cả công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

- Các Vụ, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm việc không tiếp khách trực tiếp tại cơ quan trong thời gian dịch, bệnh. Các trường hợp cần thiết có thể liên hệ, trao đổi nội dung công việc bằng hình thức khác phù hợp, đảm bảo yêu cầu trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

- Cục CNTT chủ trì, các Vụ/đơn vị liên quan phối hợp đảm bảo duy trì tốt hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác thường xuyên của các Vụ /đơn vị; phục vụ chế độ làm việc, họp bằng hình thức trực tuyến cũng như đảm bảo các chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tổng cục được kịp thời, thông suốt.

- Vụ TTHT, Tạp chí Thuế có trách nhiệm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân của Đảng và Nhà nước; đa dạng các hình thức phổ biến, đăng tải kịp thời ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục về các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 tại cơ quan để công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện đầy đủ.

- Văn phòng tổ chức giám sát chặt chẽ, duy trì việc đo thân nhiệt và ghi số thông tin người ra, vào trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế (123 Lò Đúc - Hà Nội) từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Kiên quyết không để công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác (nếu có) vào trụ sở cơ quan mà không đo thân nhiệt, không đeo khẩu trang, không hợp tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Tổng cục Thuế.

- Tổ thường trực (thành lập theo Quyết định số 485/QĐ-TCT ngày 31/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) có nhiệm vụ giải quyết các công việc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế thông báo đến các Vụ /đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo TCT (để b/c);
- Các Vụ /đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Quách Hào Hiệp