Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC THUẾ
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2020

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/TB-HĐTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2020 (VÒNG 2) VÀO CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ VÀ 63 CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020; Căn cứ kết quả chấm thi kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 thông báo:

1. Kết quả thi của các thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (theo danh sách kết quả thi đính kèm).

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và mức thu phí phúc khảo kết quả thi:

- Thời gian: Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 27/4/2021 (mẫu Đơn phúc kho đính kèm).

- Địa điểm:

+ Đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Tổng cục Thuế: Nộp đơn phúc khảo tại Phòng 514 - Cơ quan Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

+ Đối với thí sinh dự thi vào Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.

- Mức thu phí phúc khảo kết quả thi: 150.000 đồng/bài thi

Hội đồng thi tuyển không giải quyết đơn phúc khảo sau thời hạn quy định trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng bưu điện, thư điện tử, Fax, Telex.

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Tổ truyền thông - Văn phòng, Tổng cục Thuế (để đăng lên Website);
- Lưu VT, TCCB (2b).

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Ngọc Minh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN PHÚC KHẢO

Kính gửi:

- Hội đồng thi tuyển dụng chức Tổng cục Thuế năm 2020
- Cục Thuế tỉnh, thành phố……………………………………

 

Tên tôi là: …………………………………………………… Nam, nữ: ………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………………...

Địa chỉ và điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………...

Đăng ký dự tuyển chức danh: …………………………………………………………………….

Đơn vị dự tuyển: Cục Thuế tỉnh, thành phố ……………………………………………………..

Số báo danh: …………………………………… Phòng thi: ……………………………………..

Sau khi nhận được kết quả thi vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 thông báo, kết quả thi của tôi như sau:

Môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết: ……… điểm.

Với kết quả thi như trên, tôi làm đơn phúc khảo đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi: Môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

……., ngày      tháng     năm 2021
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN