Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1183/TB-SGDĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN VĂN HIẾU TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục Tiểu học. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện (sau đây gọi chung là các Phòng Giáo dục và Đào tạo); đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục tiểu học; đại diện Phòng Giáo dục Tiểu học và các Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất cơ bản báo cáo của Phòng Giáo dục Tiểu học và các phát biểu, trao đổi của đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục nghiên cứu, rà soát các công việc, hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định.

2. Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tiểu học phân tích kết quả khảo sát lớp 3 môn Toán, tiếng Việt và kết quả kiểm tra giữa học kỳ II lớp 4 - và lớp 5, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp học sinh không nắm vững kiến thức, có giải pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng.

Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để hoạch định kế hoạch về chuyên môn của giáo dục tiểu học với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

3. Đề nghị các nhà trường không dựa vào kết quả học tập của học sinh để đánh giá giáo viên; cần có các biện pháp cụ thể để khuyến khích giáo viên đổi mới và sáng tạo trong hoạt động dạy và học.

4. Công tác lựa chọn sách giáo khoa đã được triển khai minh bạch, khách quan, đúng quy trình, quy định; các đơn vị tham gia một cách dân chủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Quyết định danh mục sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị:

- Phòng Giáo dục tiểu học phối hợp với các Nhà Xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn trong tháng 7 năm 2021 đúng và đủ đối tượng theo quy định.

- Mỗi cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện việc trang bị tất cả các bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (tối thiểu 10 quyển/mỗi đầu sách) để giáo viên và học sinh tham khảo trong quá trình dạy và học.

5. Các đơn vị rà soát nội dung trong kế hoạch giáo dục, kế hoạch nhà trường năm học 2020 - 2021; rà soát các điều kiện, phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn trường học.

Vàn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu tại Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục tiểu học đến các đơn vị và cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Giám đốc Sở GD&ĐT để báo cáo”;
- P.GĐ Nguyễn Văn Hiếu;
- Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiểu học;
- Các Phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VP, P.GDTiH.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thành Trung