Thủ tục hành chính: Thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch lái xe loại 1, loại 2 - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch lái xe loại 1, loại 2 - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-233015-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải gửi hồ sơ và văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể, kích thước hình sát hạch của trung tâm sát hạch lái xe. Trường hợp không đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng