Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-259092-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi hoặc Cục Đăng kiểm Việt Nam (thẩm định).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải Quảng Ngãi.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của xe cơ giới cải tạo theo quy định và ký kết hợp đồng thiết kế giữa tổ chức, cá nhân với Trung tâm, Trung tâm sẽ tiến hành lập Hồ sơ thiết kế và gửi đến Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi hoặc Cục Đăng kiểm Việt Nam để thẩm định.
- Trong thời gian 10 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi hoặc Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định Hồ sơ thiết kế nếu đạt yêu cầu sẽ trả kết quả về Trung tâm.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng