Thủ tục hành chính: Thay đổi thành viên hợp danh của doanh nghiệp đối với dự án gắn với thành lập công ty hợp danh (đối với các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp trong tỉnh Phú Thọ) - Phú Thọ

Thông tin

Số hồ sơ: T-PTH-149431-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đầu tư – Ban quản lý các khu công nghiệp)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng