Thủ tục hành chính: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-055473-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Pháp luật không quy định rõ thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng