Thủ tục hành chính: Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ Bảo hiểm xã hội đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ Bảo hiểm xã hội đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-BS04
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet
Thời hạn giải quyết: Xác nhận sổ BHXH không quá 5 ngày làm việc, riêng hưu trí không quá 7 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận Sổ Bảo hiểm xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng