Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-216704-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 30 ngày đối với các trường hợp khám chữa bệnh trong tỉnh, 45 ngày đối với các trường hợp khám chữa bệnh ở ngoại tỉnh kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp của người bệnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Nhận trả lời kết quả giám định, trường hợp được thanh toán thì nhận tiền thanh toán chi phí KCB tại bộ phận TC-KT
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng