Thủ tục hành chính: Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án khi có mặt cả hai đương sự - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án khi có mặt cả hai đương sự - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1196
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Ngay khi đương sự chi trả tiền hoặc thỏa thuận được với nhau về việc chi trả tiền.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản về việc chi trả tiền thi hành án.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng