Thủ tục hành chính: Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc tổ chức chính trị xã hội - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc tổ chức chính trị xã hội - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-123581-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm thuộc các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. - Trong thời hạn nêu trên, nếu không ra quyết định thành lập Trung tâm hoặc không chấp thuận thành lập Trung tâm thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng