Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-256496-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ra quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính; Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc (kể từ khi các cơ quan liên quan nhận được Hồ sơ) để Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thủ tục thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương; Tối đa không quá 30 ngày làm việc (kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương), Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty mẹ ra quyết định thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (hoặc không phê duyệt) chủ trương thành lập công ty; Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ra quyết định thành công ty con là công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng