Thủ tục hành chính: Thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thuộc nguồn Ngân sách nhà nước - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thuộc nguồn Ngân sách nhà nước - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-011146-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 3 tháng đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng; 4 tháng đối với dự án nhóm C; 5 tháng đối với dự án nhóm B; 7 tháng đối với dự án nhóm A; 10 tháng đối với dự án quan trọng quốc gia (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng