Thủ tục hành chính: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện, thành phố - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện, thành phố - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS310
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện (Phòng Quản lý đô thị thành phố) và các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quyết toán: Tối đa là 30 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận được thông báo bổ sung hoặc được trả lại hồ sơ.
+ Thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Tối đa là 3 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (áp dụng đối với dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng