Thủ tục hành chính: Thẩm tra mức phí, lệ phí - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-144696-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý giá, công sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp; Cơ quan chủ quản của đơn vị lập đề án phí, lệ phí; Đơn vị lập đề án phí, lệ phí
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ như trên)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng