Thủ tục hành chính: Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đông trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có đỉều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đông trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có đỉều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS195
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Không cần lấy kiến các ngành: 07 ngày làm việc
+ Phải lấy ý kiến các ngành: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng