Thủ tục hành chính: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư không có điều kiện - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư không có điều kiện - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148701-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng