Thủ tục hành chính: Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án nhóm A đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án nhóm A đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-120523-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định như sau: Không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở xây dựng công trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng