Thủ tục hành chính: Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình điện - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình điện - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-209092-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: + 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C
+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng