Thủ tục hành chính: Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-225427-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh; Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng