Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước - Quảng Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-QBI-060258-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thẩm định trong 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng