Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp Nhà nước - Bắc Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-BGI-108764-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có tổ chức đề nghị thành lập
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng