Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-032113-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 21 ngày (không kể ngày nghỉ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng