Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo rừng nghèo kiệt - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo rừng nghèo kiệt - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-033775-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng