Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở công trình - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở công trình - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-274998-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng - Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẩm định thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng