Thủ tục hành chính: Thẩm định phương án thiết kế kỹ thuật và dự toán đo đạc bản đồ - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định phương án thiết kế kỹ thuật và dự toán đo đạc bản đồ - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-038949-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt hồ sơ. trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và nói rõ lý do cho tổ chức biết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng