Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-132945-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng