Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS69
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố có ranh giới lập quy hoạch
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng