Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-077592-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng